VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

free bootstrap theme

I.
Základní ustanovení


Dodavatel je Bc. Martina Kubešová, IČ 73264679 se sídlem Blahoutova 624, Pardubice 53012 (dále jen: „Dodavatel“). Objednavatel je subjekt (fyzická nebo právnická osoba) objednávající poskytování jazykové služeb (dále jen: „Objednavatel“). Jazykovými službami se rozumí zejména výuka cizích jazyků, překlady a tlumočení (dále jen: „Jazykové služby“). Smlouvou o zajištění jazykových služeb se rozumí smluvní závazek obou stran se specifikovanými podmínkami (dále jen: „Smlouva“). Poptávkou se rozumí vyplnění a odeslání formuláře z webových stránek www.agenturakubesova.cz nebo telefonickým kontaktem (dále jen: „Poptávka“). Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Objednavatelem a Dodavatelem.


II.
Vznik a změna smluvního vztahu

Smlouva mezi oběma stranami vzniká podpisem Smlouvy o zajištění jazykových služeb, která definuje konktrétní oblast poskytovaných služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran. 


III.
Platební informace

Jazykové služby je možné hradit převodem z účtu na účet. Číslo účtu je 78-9195650257/0100 (Komerční banka a.s.), variabilní symbol platby je číslo faktury. 


IV.
Jazykové služby

Předmět plnění je definovaný ve Smlouvě. Jedná se zejména o zajištění výuky cizích jazyků, překladů textů, tlumočení. Dodavatel se zavazuje ke splnění dohodnutých podmínek Jazykových služeb, především termínů a rozsahu služeb, ceny, kvality a lektorského zajištění. Objednavatel se zavazuje převzít objednané služby a řádně a včas za ně zaplatit.


V.
Podmínky rušení výuky

Jestliže je výuka odvolána Objednavatelem alespoň 24 hodin před plánovaným zahájením výuky, je výuka zrušena a nebude účtována, pokud se Smluvní strany nedohodnou na jejím náhradním plnění. Dojde-li ke zrušení výuky z důvodů na straně Dodavatele, bude tato výuka po dohodě Smluvních stran nahrazena v jiném termínu nebo bude zrušena a nebude účtována. Dodavatel je povinen o skutečnostech bránících realizaci Jazykových služeb okamžitě informovat Objednatele.


VI.
Odstoupení od smlouvy

Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a to písemným dodatkem Smlouvy. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Objednavatel bude v prodlení se zaplacením. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou definovanou ve Smlouvě.


VII.
Osobní údaje

 Objednatel dává odesláním poptávky nebo podpisem smlouvy Dodavateli k dispozici své osobní údaje a potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím dle Podmínek zpracování osobních údajů.


VIII.
Souhlas s obchodními podmínkami

Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami nabývá platnost odesláním Poptávky nebo podpisem Smlouvy o zajištění jazykových služeb.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.